http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)

Print

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์)

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)

โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในงานครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)  มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ คือ

๑. พิธีเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์)

พิธีเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์)  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ณ  หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธี มีเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบทกวีสดุดีศรีบูรพา มีการขับร้องเพลงประสานเสียง "คนดีมีค่า" "คนทำทาง" และ "ศรีบูรพา" โดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู  และมีปาฐกถา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ในหัวข้อ "ศรีบูรพาจากมุมมองของศตวรรษที่ ๒๑" รวมทั้งการแสดงกวีคีตการชุด "กุหลาบต้นนั้น ๓๖,๕๐๐ ดอก" โดยกลุ่มหนุ่มสาวสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. การจัดทำป้ายชื่อหอประชุมศรีบูรพาและแผ่นข้อความเชิดชูเกียรติ

ด้วยกุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรม-ศาสตร์และการเมือง   สอบได้เป็นธรรมศาสตรบัณฑิต (ธบ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นผู้เพิ่มพูนและตอกย้ำความคิดเสรีภาพประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม  ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้   ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ หอประชุมศิลป-วัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) เป็น "หอประชุมศรีบูรพา" และให้จัดทำแผ่นข้อความเชิดชูเกียรติ  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วย

๓. นิทรรศการศรีบูรพา

คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการได้ดำเนินการจัดทำนิทรรศ-การที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่   ๓ (BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2005) และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๔๘ - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๘ และจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับนำไปจัดนอกพื้นที่ จำนวน ๒ ชุด  พร้อมทั้งจัดทำชุดวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ กุหลาบ สายประดิษฐ์  จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดด้วย

๔. หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) "คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพา"

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกได้จัดพิมพ์หนังสือ "คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพา" บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ซึ่งมุ่งนำเสนอเรื่องราวของศรีบูรพา หรือนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และผู้ใฝ่ในธรรม โดยประมวลทัศนะของบุคคลต่างรุ่น ทั้งผู้ที่เคยร่วมสมัยกับศรีบูรพา ผู้ที่ศึกษาผลงานของศรีบูรพาและเยาวชนรุ่นหลัง โดยนำเสนอ ให้คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย และเพื่อเชิดชูศรีบูรพา ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญในสังคมไทยและสังคมโลก

๕. กิจกรรม "ร้อยนักเขียน ร้อยกวี เพื่อ ๑๐๐ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์"

คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) ได้จัดโครงการ "ร้อยนักเขียน ร้อยกวี เพื่อ ๑๐๐ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์" ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักเขียนไทยผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวรรณกรรม

ส่วนที่ ๑ จัดกิจกรรมชุมนุมอ่านบทกวีประกอบดนตรี ภายใต้ชื่อ "ร้อยนักเขียน ร้อยกวี เพื่อ ๑๐๐ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)" การอ่านบทกวีประสานเสียงดนตรีประกอบภาพชีวิตศรีบูรพา จากบรรดานักเขียน กวี ศิลปิน ที่นำมาร้อยเรียงสานเสียงดนตรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ส่วนที่ ๒ จัดพิมพ์หนังสือ "ร้อยนักเขียน ร้อยกวี เพื่อ ๑๐๐ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์" รวมบทกวีของศรีบูรพาและเพื่อนร่วมยุค รวมทั้งบทกวีจากกวีรุ่นใหม่เขียนถึงศรีบูรพา จำนวน ๑๐๐ บท

๖. เว็บไซต์ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)

เว็บไซต์ "๑๐๐ ปี ศรีบูรพา" www.sriburapha.org ได้เปิดใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๘ จนถึงมีนาคม ๒๕๔๙  มีเนื้อหาประวัติ ผลงานของศรีบูรพา และภาพงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวาระการเฉลิมฉลองงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เว็บไซต์ชื่อ www.sriburapha.net

๗. โครงการการสัมมนา "ศรีบูรพาสัญจร" ว่าด้วยชีวิตและงานของกุหลาบ  สายประดิษฐ์

โครงการการสัมมนา "ศรีบูรพาสัญจร" ว่าด้วยชีวิตและงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้ศึกษา และวิเคราะห์ประวัติชีวิต และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ร่วมกัน ได้ศึกษารายละเอียดชีวิตของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคมไทย สร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่  และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ให้กว้างขวางไปทั่วประเทศ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งสี่ ูมิภาคเป็นแกนนำ

โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาไปแล้วทั้งหมด ๕ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ "๑๐๐ ปี ศรีบูรพา สืบสานคุณค่านักเขียนไทย" เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ-สตรี  ลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘

๕. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ต่อคิด สานฝัน อุดมการณ์ศรีบูรพา" เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๘. โครงการอนุสรณ์สถานกุหลาบ สายประดิษฐ์ "ศรีบูรพา"

เนื่องจากนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ จบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา โดยคณะอนุกรรมการ ฝ่ายอนุสรณสถานจึงเห็นสมควรจัดทำรูปปั้นของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ขนาดเท่าตัวจริง จำนวน ๓ รูป  เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ห้องสมุดเทิดพระเกียรติของโรงเรียนเทพศิรินทร์ และหอเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนสืบไป และได้ทำพิธีมอบรูปปั้นให้กับทั้ง ๓ องค์กร แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) มาเป็นประธานในพิธี

๙. โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "บทบาทของวรรณกรรม ต่อการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์"

โครงการสัมมนานานาชาติได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) มาเป็นประธานในพิธี ปาฐกถานำ โดย ดร.สาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ ดร.ขวัญดี อัต-วาวุฒิชัย กิจกรรม เยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และบ้านศรีบูรพา กิจกรรมวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดย หลวนเหวินหัว : จีน  ชอยนังอก : เกาหลีใต้  ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร : ไทย  ดร.เลฟ โมเรฟ : รัสเซีย  โกะชัยลี : สิงคโปร์  บุนทัน พงพิชิด : ลาว และการเสวนาในหัวข้อ "นักเขียนในกระแสโลกาภิวัตน์" โดย วิทยากร เชียงกูล, กมล กมลตระกูล, วินทร์ เลียววาริณ, วรรณศิริ ศรีวราธนบูรณ์ (วีร์วิศ) ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

๑๐. รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา

โครงการรางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ได้ประกาศและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ สาขา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ  สายประดิษฐ์) มาเป็นประธานในพิธี     ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา ได้แก่

๑. นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิดนักเขียน

๒. นายขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์

๓. ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

๑๑. โครงการจัดทำประวัติศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ฉบับเยาวชน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวและประวัติชีวิตอันเป็นแบบอย่างของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพาให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักในแบบอย่างชีวิตของนักอุดมคติ ผู้เป็นคนดีของสังคม กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมเยาวชนแบบชีวประวัติ ซึ่งมีทั้งเนื้อหาสาระและภาพประกอบแบบไทยๆ และเพื่อการศึกษารากเหง้าทางวัฒนธรรมผ่านชีวประวัติศรีบูรพา คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) เห็นควรให้จัดพิมพ์หนังสือศรีบูรพาสำหรับเยาวชนขึ้นสองเล่ม  คือ

๑. หนังสือประวัติศรีบูรพาสำหรับเยาวชน (ฉบับนักเรียนประถม) ชื่อหนังสือ "ศรีบูรพาในดวงใจ" โดย สมปอง ดวงไสว

๒. หนังสือประวัติศรีบูรพาสำหรับเยาวชน  (ฉบับนักเรียนมัธยมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย) ชื่อหนังสือ "กุหลาบแห่งแผ่นดิน" โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ๑๒. โครงการจัดพิมพ์ต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ของกุหลาบ สาย-ประดิษฐ์     โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ขึ้น ๓ เล่ม คือ หนังสือรวมบทความทางการเมืองที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ของศรีบูรพา

๑. "มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ" "มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ" บรรณาธิการโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นหนังสือที่คัดสรรและศึกษาบทความทางการเมืองของกุหลาบ สาย-ประดิษฐ์  โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา บุคคลคนทั่วไป

๒. หนังสือเบ็ดเตล็ดข้อคิดแห่งชีวิตกุหลาบ สายประดิษฐ์    ชื่อหนังสือ "ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า" "ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า" นายรุ่งวิทย์  สุวรรณอภิชน เป็นผู้รวบรวมต้นฉบับ และบรรณาธิการ เป็นต้นฉบับที่มีการตกค้างอยู่ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ บางส่วนยังไม่เคยตีพิมพ์ ซึ่งนางชนิด สายประดิษฐ์ ได้รวบรวมไว้   เนื้อหาเกี่ยวกับข้อคิดในการใช้ชีวิตต่างๆ ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ บางชิ้นเป็นบทความทางพุทธศาสนา ที่ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในอุดมธรรม

๓. หนังสือ "การหนังสือพิมพ์ของฉัน" หนังสือ "การหนังสือพิมพ์ของฉัน" สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ เป็นงานแปลและเรียบเรียงของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่นายกุหลาบได้แปลจากหนังสือพิมพ์"เดอะไทมส" เพื่อลงในหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศ โดยจะมีบทวิเคราะห์ ของนายกุหลาบอยู่ด้วย  เป็นงานเขียนในบทบาทของนักหนังสือพิมพ์ของนายกุหลาบที่น่าสนใจ

 

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com