http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ และเปิดนิทรรศการผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ

Print

เรียน   กัลยาณมิตรทุกท่าน

         ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ และเปิดนิทรรศการผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ
และรางวัลมนัส  เศียรสิงห์ 'แดง' ครั้งที่ ๓  ในวันเสาร์ที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ณ สถาบันปรีดี   พนมยงค์
เริ่มงานเวลา ๑๕.๐๐ น.  เปิดนิทรรศการเวลา ๑๗.๐๐ น.

กำหนดการจัดงานดังนี้

สถาบันปรีดี  พนมยงค์  มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปิน
รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ , รางวัลมนัส  เศียรสิงห์  ‘แดง’ ครั้งที่  ๓
ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔
 
ศิลปินรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ   นักศิลปวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นด้านทัศนศิลป์
รองศาสตราจารย์กัญญา  เจริญศุภกุล
 
ศิลปินรางวัลมนัส  เศียรสิงห์ ‘แดง’ ครั้งที่  ๓  เกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่น  ทางด้าน
สันติภาพ   ประชาธิปไตย   ความเป็นธรรม
สุรพล  ปัญญาวชิระ
 
วันเสาร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔
ณ  สถาบันปรีดี  พนมยงค์  สุขุมวิท  ๕๕  (ทองหล่อ)  กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
เวลา ๑๕.๐๐  น.        • ลงทะเบียน – รับหนังสือประจำงาน
๑๕.๓๐  น.        • นายสินธุ์สวัสดิ์   ยอดบางเตย  แนะนำความเป็นมา
๑๕.๔๐  น.        • รองศาสตราจารย์อำนาจ  เย็นสบาย  กล่าวนำ หัวข้อ
           ศิลปะกับสันติภาพ  : สันติภาพกับศิลปะ
๑๕.๕๕  น.        • อภิปรายหัวข้อ “ประสบการณ์การสร้างสรรค์ศิลปะ”  โดย
                      กัญญา  เจริญศุภกุล       สุรพล  ปัญญาวชิระ
           ดำเนินรายการโดย  อภิรักษ์  ชัยปัญหา 
           คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
              • ทัศนวิจารณ์ศิลปิน  โดย
                  ถนอม  ชาภักดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                  สุธี  คุณาวิชยานนท์  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
๑๗.๓๐  น.          •การประกาศเชิดชูเกียรติศิลปิน  โดย  ฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี  พนมยงค์
                        •เชิดชูเกียรติศิลปิน  โดย  รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  กุลพิศาล  ในฐานะตัวแทน
                           คณาจารย์นักวิชาการทางทัศนศิลป์  ฯลฯ
                        •เชิดชูเกียรติศิลปิน  โดย  กลุ่มเพื่อนจุฬา – ชมรมโดมรวมใจ  ฯลฯ
          •เปิดนิทรรศการศิลปะผลงาน  ๒  ศิลปินผู้ได้รับรางวัล
            โดย  เสรีไทย / กรรมการสถาบันปรีดี  พนมยงค์  ฯลฯ
 

ขัดข้องโปรดแจ้ง  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com