http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

เรื่อง “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๔

Print

ที่  ว.๑ /๒๕๕๔     กองทุนศรีบูรพา
ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) 
พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐


๑  มีนาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๔

เรียน เพื่อนสื่อมวลชน

 

ด้วย“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้


๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”


๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน


๓.ยังมีชีวิตอยู่


“กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ )

มีผู้ได้รับรางวัล  ๒๑ คน ตามลำดับดังนี้

นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”)(๒๕๓๑),

นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”)(๒๕๓๒),

คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง(๒๕๓๔),

นายอาจินต์ ปัญจพรรค์(๒๕๓๕),

นายสุจิตต์ วงษ์เทศ(๒๕๓๖),

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(“ส.ศิวรักษ์”)(๒๕๓๗),

นายกรุณา กุศลาสัย(๒๕๓๘),

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(๒๕๓๙),

นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(๒๕๔๐),

นายวิทยากร เชียงกูล(๒๕๔๑),

นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒),

นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”)(๒๕๔๓),

นายเสถียร  จันทิมาธร(๒๕๔๔) ,

นายนิธิ เอียวศรีวงศ์(๒๕๔๕),

นายธีรยุทธ บุญมี  นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖),

นายสมบูรณ์ วรพงษ์(๒๕๔๗),

นายสุรชัย จันทิมาธร(๒๕๔๙),

นายวัฒน์ วรรลยางกูร(๒๕๕๐)

นายสุทธิชัย  หยุ่น (๒๕๕๑)

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ (๒๕๕๒)

พระไพศาล วิสาโล(๒๕๕๓)


อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ

“รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา”  ๓ สาขา ให้แก่

นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน

นายขรรค์ชัย  บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์

และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ


สำหรับปี ๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการ  “กองทุนศรีบูรพา”  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล  ”ศรีบูรพา”


อนึ่ง  พิธีมอบ  “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔   ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย   สำหรับสถานที่จัดงานวันนักเขียนและกำหนดการจัดงานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายประยอม  ซองทอง)
ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”

โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม-ประธานกองทุน)
๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ)

 

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com