http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

คณะกรรมการกองทุน

Print

 

คณะกรรมการกองทุน  ชุดปัจจุบัน (๒๕๔๙)

 

นายสุวัฒน์ วรดิลก       ประธาน

นายทองใบ  ทองเปาด์      รองประธานกรรมการ

นายประยอม  ซองทอง       รองประธานกรรมการ

นายสุรพันธ์  สายประดิษฐ์    กรรมการ

นางขวัญดี  อัตวาวุฒิชัย     กรรมการ

นายกมล  กมลตระกูล       กรรมการ

นายธัญญา ชุนชฎาธาร      กรรมการและเหรัญญิก

นางชมัยภร  แสงกระจ่าง       กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com