หลักการรางวัลศรีบูรพา

“ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ  สายประดิษฐ์ เป็นนักเขียนผู้มีเกียรติประวัติทั้งในผลงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีงามเป็นแบบฉบับ  สร้างสรรค์งานเขียนหลากหลายทั้งในรูปแบบนวนิยาย  เรื่องสั้น  สารคดี บทความ กวีนิพนธ์ และเรื่องแปล  ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ  ในเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ เชิดชูศีลธรรม และความเป็นธรรมในสังคม  งานของท่านประกอบสร้างด้วยวรรณศิลป์สูงจึงได้รับความนิยมจากนักอ่านทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักศึกษาปัญญาชน  เป็นที่ยอมรับอย่างสืบเนื่องและติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน  จาก พ.ศ.๒๔๗๕ จนปัจจุบัน

    กองทุนศรีบูรพา  ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมศิลปินในสาขาต่าง ๆ นักเขียน กวี และนักหนังสือพิมพ์ ให้เอาเยี่ยงอย่างแบบฉบับการใช้ชีวิตที่ดีงาม  และแบบฉบับของการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเช่นเดียวกับ “ศรีบูรพา”

    รางวัลศรีบูรพา   เป็นรางวัลประจำปีที่คณะกรรมการของกองทุนศรีบูรพา ได้พิจารณา หารือ และลงมติด้วยเสียงข้างมาก เพื่อมอบให้กับบุคคลที่เข้าข่ายตามเงื่อนไข ดังนี้

๑.  เป็นนักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีแบบฉบับการใช้ชีวิตที่ดีงาม  และแบบฉบับของการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม  และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเช่นเดียวกับ “ศรีบูรพา”

๒.  มีผลงานติดต่อกันเป็นเวลายาวนานกว่า ๒ ทศวรรษและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

๓.  ยังมีชีวิตอยู่

เงินรางวัลประจำปี ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับ  โดยคณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายปี    สำหรับรางวัล  จะประกาศและมอบในวันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ของทุกปี