กรุณา กุศลาสัย

By Admin

กรุณา กุศลาสัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ที่ตำบลแควใหญ่ ปากน้ำโพ นครสวรรค์ เริ่มการศึกษาด้วยการบวชเป็นสารเณร จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดีย จนกระทั่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิศวภารติ ศานติ-นิเกตัน ของ รพินทรนาถ ฐากุร โดยได้รับทุนสนับสนุนการเล่าเรียนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรควรพินิต เริ่มงานเขียนเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ในนามปากกา “สามเณรไทยในสารนาถ” เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับประเทศไทย  และสอนภาษาสัน กฤต ฮินดี ไทย ที่อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต จากนั้นจึงไปทำงานสถานกงสุลอินเดีย และเป็นนักหนังสือ-พิมพ์ในที่สุด เคยถูกจับกุมคุมขังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักร ถูกคุมขังอยู่ ๘ ปี แต่ตลอดเวลานั้นก็ได้แปลหนังสือที่มีคุณค่าของอินเดียออกมาหลายเรื่อง อาทิ คีตาญชลี ของ รพินทรนาถ ฐากุร  พบถิ่นอินเดีย ของ ยวาหระลาล เนห์รู  ชีวประวัติของข้าพเจ้า, โลกทั้งผองพี่น้องกัน, แด่นักศึกษา ของ มหาตมา คานธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเขียนสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง…

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

By Admin

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๘๓ ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านทวน จบชั้นมัธยมศึกษา ๖ จากโรงเรียนวิสุทธิรังสี กาญจนบุรี และจบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการเขียนโคลงตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม ๓ และเขียนอย่างจริงจังเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย หนังสือรวมกลอนเล่มแรกเป็นกลอนรักที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากคือ คำหยาด มีผลงานต่อเนื่องออกมาอีกมากมาย แต่ประสมประสานระหว่างอารมณ์และการสะท้อนภาพสังคมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผลงานส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จักกันดี เช่น เพียงความเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลซีไรต์ อาทิตย์ถึงจันทร์, ชักม้าชมเมือง, เพลงขลุ่ยผิว และ มุมมอง ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ผลงานที่เกรียวกราวเพราะเป็นการเขียนร้อยกรองที่ยิ่งใหญ่ คือเขียนถึงทุกจังหวัดของประเทศคือ เขียนแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนความเรียงที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ที่นี่ขัดข้องหนอ, บังอบายเบิกฟ้า, ฝึกฟื้นใจเมือง, มุมที่ไม่มีเหลี่ยม, ดาบที่หมกอยู่ในจีวร เป็นต้นเนาวรัตน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๒๓ และเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๖ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่…

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

By Admin

สุชาติ สวัสดิ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๘ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเมือง และโรงเรียนมัธยมศึกษาดอนเมือง จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนอินทรศึกษา ๑ ปี หลังจากนั้นจึงทำงานด้านหนังสืออย่างจริงจัง ได้ชื่อว่าเป็นบรรณาธิการชั้นเยี่ยม เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ โลกหนังสือ บานไม่รู้โรย ช่อการะเกด และหนังสือเล่มเฉพาะกิจอีกหลายเล่ม มีผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้นและบทกวี แต่ที่เขียนมากที่สุดคือบทบรรณาธิการ บทกล่าวนำ และบทนำ ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ รวมเรื่องสั้นและบทกวีชื่อ ความเงียบ รวมบทกวี ชื่อ จินตนาการ ามบรรทัด และรวมข้อเขียนตอบปัญหาทางวรรณกรรมชื่อ สิงห์สนามหลวง ชีวิตวรรณกรรมได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๙ (๒๕๔๐)

วิทยากร เชียงกูล

By Admin

วิทยากร เชียงกูล เกิด ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๙ ที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาราษฎร์ สระบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษา ๓ จากนั้นไปต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ จนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษา ในปี ๒๕๐๘ แล้วสอบเข้าเรียนต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบปริญญาตรี แล้วจึงไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันสังคมศึกษา กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ที่นิตยสารชัยพฤกษ์ฉบับนักศึกษาประชาชน เมื่อจบปริญญาโทแล้วจึงไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานธนาคาร และเป็นผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยรังสิตจนปัจจุบัน เริ่มเขียนกลอนและทำหนังสือตั้งแต่ยังเรียนสวนกุหลาบ และมากขึ้นเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย ซ้ำยังได้รวมกลุ่มเพื่อนตั้งเป็นกลุ่มพระจันทร์เสี้ยว ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บทกวีที่โด่งดังมากทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในหมู่นักศึกษาจนถึงปัจจุบันคือ บทที่ชื่อ ‘ฉันจึงมาหาความหมาย’ ผลงานรวมเล่มมีหลากหลายแบบ ทั้งงานสร้างสรรค์และงานวิชาการ ผลงานรวมเรื่องสั้นและบทกวีมี ๒ เล่ม คือ ฉันจึงมาหาความหมาย และ ฝันของเด็กชายชาวนา นอกนั้นเป็นงานวิชาการที่แสดงความเป็นนักคิด อาทิ เราจะไปทางไหนกัน, ทางเลือกสังคมไทย, ปัญญาชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นต้นได้รับรางวัลศรีบูพา เป็นคนที่ ๑๐ (๒๕๔๑)

สุภัทร สวัสดิรักษ์

By Admin

สุภัทร สวัสดิรักษ์ เกิด ๑๓ มกราคม ๒๔๗๒ ที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนสตรีผดุงปัญญา จังหวัดตาก และจบเตรียมอักษรศาสตร์ จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ จากนั้นเริ่มทำงานเป็นครูอนุบาล-ประจำกองบรรณาธิการ และเป็นบรรณาธิการหนังสือมาจนปัจจุบัน เริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี ๒๔๘๙ ชื่อ “ในห้องซึ่งมีแต่วันนี้” ตีพิมพ์ในนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ เมื่อทำงานเป็นกองบรรณาธิการและบรรณาธิการ เขียนหนังสือมาโดยตลอด มีผลงานทั้งเรื่องสั้น นวนิยายและสารคดี มีผลงานที่รวมเล่มแล้วประมาณ ๒๖ เล่ม เป็นนวนิยาย ๙ เล่ม  สารคดี ๑๗ เล่ม ผลงานสารคดีท่องเที่ยวชื่อ แผ่นดินคะรินยา ที่เขียนร่วมกับ “อมราวดี” ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๑๘ ส่วนเล่มอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า (เขียนร่วมกับคนอื่น ๆ), สองสายธาร, ประตูสู่ตะวันตก เป็นต้น  นวนิยายที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ธิดาสวรรค์, มาลีเริงไฟ เป็นต้น ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ…

สมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)

By Admin

สมชัย กตัญญุตานันท์ (“ชัย ราชวัตร”) เกิดที่ จ.อุบลราชธานี และเริ่มเรียนชั้นประถมที่ จ.อุบลราชธานี  ความรักในการเขียนการ์ตูนเริ่มมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถม  “ชัย ราชวัตร” เริ่มต้นเขียนการ์ตูนการเมืองที่มหาราษฎร์ เป็นการ์ตูนล้อการเมือง  อาชีพการ์ตูนนิสต์รุ่งเรืองหลัง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ แต่พอถึง ๖ ตุลา ๒๕๑๙หนังสือพิมพ์ที่ทำอยู่ก็ต้องโดนมรสุมหนักโดนสั่งปิด แถมยังมีภัยคุกคามเข้ามาอีก ในที่สุดก็ต้องลี้ภัยไปอยู่อเมริกา ๒ ปี กลับมาอยู่เดลินิวส์เพียง ๒ เดือน กองบรรณาธิการก็ระส่ำ ต้องลาเดลินิวส์อย่างถาวร แล้วยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก็เข้ามาทาบทามทันที และจากวันนั้นจวบจนปัจจุบันก็กว่า ๒๐ ปีแล้ว นอกจากนั้น ยังมีผลงานการ์ตูนล้อการเมืองเป็นตอน ๆ แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓ และเหนือความภาคภูมิใจใด ๆ มีผลงานวาด “พระมหาชนกฉบับการ์ตูน” พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลังจากสร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงได้รับรางวัลเกียรติยศ อาทิ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปี ๒๕๓๘ รางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่องปี ๒๕๔๒  รางวัลหม่อมราชวงศ์อายุมงคลโสณกุล ในฐานะสื่อมวลชนผู้เขียนภาพล้อได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับรางวัลศรีบูรพา…