ขอเชิญชวน
นักคิด  นักเขียน  นักวรรณศิลป์  ศิลปิน เขียนบทกวี 
เชิดชูเกียรติคุณ ปรีดี  พนมยงค์
ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี (๒๔๔๓-๒๕๕๓)
เพื่อนำลงตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือต่างๆ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยส่งบทกวีมาที่ สถาบันปรีดี  พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑  สุขุมวิท ๕๕  (ทองหล่อ)
แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑   โทรสาร  ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙
หรือ E-mail: [email protected] หรือ [email protected]