โครงการนิทรรศการศิลปเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๒
จิตสำนึกประชาธิปไตย เสรีไทยเพื่อสันติภาพ

ณ สถาบัน ปรีดี พนมยงค์


เป็นโครงการต่อเนื่องมา นับเป็นครั้งที่ 12 สำหรับโครงการ โครงการนิทรรศการศิลปเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๒
ครั้งนี้เน้นหัวข้อ  จิตสำนึกประชาธิปไตย เสรีไทยเพื่อสันติภาพ

ความเป็นมาของโครงการ เน้นการให้เด็กและเยาวชนปัจจุบันเรียนรู้อดีต เพื่อไปสร้างอนาคต ทั้งนี้ ทางสถาบัน ปรีดี พนมยงค์ ได้ชี้แจงที่มาของโครงการไ ว้ดังนี้

ในวาระครบรอบ  ๗๕  ปี  แห่งการอภิวัฒน์ไทย  (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๕๐)  คือการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  และคณะราษฎรได้ประกาศหลัก  ๖ ประการอันเป็นหลักการดำเนินนโยบายของประเทศ 
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่  ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลบุกประเทศไทย เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔  ราษฎรไทยผู้รักเอกราช หวงแหนอธิปไตยของชาติได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยซึ่งเป็นองค์กรลับร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร  และต่อสู้ศัตรูผู้รุกราน  จนกระทั่งผู้รุกรานยอมจำนน  และได้มีการประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  โดย ฯพณฯ  ปรีดี  พนมยงค์  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘  ทำให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ฝ่ายแพ้สงคราม  สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงปัจจุบัน


การอภิวัฒน์ไทย  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๗๕  และขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่  ๒  นับเป็นหมุดหมายสำคัญของ  “ประชาธิปไตย”  และ  “สันติภาพ”  ปี พ.ศ.๒๕๕๐  สถาบันปรีดี พนมยงค์  จึงจัดโครงการภาพศิลปะและแสดงนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน  ครั้งที่  ๑๒  หัวข้อ  “จิตสำนึกประชาธิปไตย  เสรีไทย เพื่อสันติภาพ”  ขึ้น  (ในวาระครบรอบ  ๗๕  ปี  ประชาธิปไตย  ครบรอบ  ๖๓  ปี  สันติภาพไทย)  โดยมีเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนนับพันๆ ผลงาน

สำหรับผู้ได้รับรางวัล  มีดังนี้


รางวัลเกียรติยศ นายกษิดิศ เจตน์มงคล ระดัมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รร. เบญจมราชูทิศ จันทบุรี


รางวัลดีเด่น นายอำนาจ วรแสน รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รร. หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ


รางวัลดีเด่น นายธวัชชัย เตวิน รางวัลชนะเลิศรับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รร.ฝางกวางวิทยาคม พะเยา

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ญ. ทัดตะวัน อินสมตัว รางวัลชนะเลิศระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๑

งานนี้เด็กๆ รุ่นหลาน ได้มาพบคุณปู่เสรีไทยตัวจริงเสียงจริง ก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดา ขอลายเซ็นกันใหญ่เลยค่ะ


บรรยากาศน่าตื่นใจ ด้วยภาพเขียนของเด็กๆ ที่ประดับเต็มผนังทุกส่วนของสถาบันปรีดี พนมยงค์ค่ะ