ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกิดเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2484 ที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บุตรนายเชิญ และนางฉวีรัตน์ เกษตรศิริ เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเฉลิมวิทยา จ.สมุทรปราการ มัธยมฯ ต้น โรงเรียนนารีวุฒิวิทยาลัย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และมัธยมฯ ปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการทูต (เกียรตินิยมดี-รางวัลภูมิพล) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขา Diplomacy and World Affairs จากวิทยาลัยออกซิเดนทอล วิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กในเมือง ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปี 2510 และปริญญาเอก ประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล นิวยอร์ก ปี 2515

เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2516 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน สมัยนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ปี 2518-2519 หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2524-2526 รองผอ.และกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา ปี 2525-2528 รองอธิการบดี (ฝ่ายธรรมศาสตร์ 50 ปี) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย สมัยคุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี ปี 2526-2529 รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ปี 2529-2531 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534-2537 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มิ.ย.2537-2538) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บรรยายวิชาประวัติศาสตร์อีกหลายสถาบันและเป็นผู้สถาปนา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานด้านการเขียนเด่นๆ อาทิ “14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์” “3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย” “การค้าสังคโลก” “ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี” “เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา” “รายงานชวา สมัย ร.5” “สยามพาณิชย์” และบทความในนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม”