ธีรยุทธ บุญมี

เกิดที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๕๑๒  สอบได้ที่ ๑ ของประเทศไทยปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักคิดนักเขียน นักวิชาการที่มีบทบาททางการเมือง ตั้งแต่ช่วงที่เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้คนไทยต่อต้านการซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น เมื่อ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๑๕  เป็น ๑ ใน ๑๓ คนที่ถูกจับในการเรียกร้องประชาธิปไตยจนเป็นชนวนนำไปสู่การรวมตัวของประชาชน กระทั่งเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  เมื่อเกิดการนองเลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมปฏิวัติกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครั้นหันหลังให้พรรคคอมมิวนิสต์ ได้เดินทางไปศึกษาด้านปรัชญาส ังคมวิทยา และมานุษยวิทยาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จนได้เป็น Ph.D Candidate ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยไนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์กลับมาเมืองไทยได้นำเสนอแนวคิด “ทางเลือกที่สาม คือการสร้างสังคมเข้มแข็ง” ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีบทความแนวสังคมและการเมืองออกมาอย่างสม่ำเสมอ ผลงานเขียน เช่น “จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย” “ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง” “ชาตินิยมและหลังชาตินิยม” เป็นต้นได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๕ (๒๕๔๖)