สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิดนักเขียนและปัญญาชนสยาม

เกิด ๒๗ มีนาคม ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยม-ศึกษา ๘ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลังจากนั้นไปเรียนต่อทางด้านมนุษยศาสตร์ (สาขาประวัติ-ศาสตร์และปรัชญา) ที่ St. David College Lampeter และศึกษาต่อด้านกฎหมายที่วิทยาลัย Middle temple จนได้เป็นเนติบัณฑิตเมื่อปี ๒๕๐๔ สนใจการเขียนการอ่านมาแต่เยาว์วัย บทความชิ้นแรก คือ “ภายในดินแดนพุทธจักร” ใช้นาม ส.ศิวรักษ์ ตีพิมพ์ในพุทธจักรรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขณะเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๕  จากนั้นก็เป็นนักเขียน เป็นนักคิด นักพูด และนักกิจกรรมสังคมเรื่อยมา มีผลงานพิมพ์รวมเล่มแล้วมากกว่า ๑๐๐ เล่ม ส่วนใหญ่เป็นบทความการบรรยายในที่ต่าง ๆ และสารคดีชีวประวัติ อาทิ ลายสือสยาม, ฝรั่งอ่านไทย, สมุดข้างหมอน, ตีนติดดิน, นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน), คันฉ่องส่องศาสนา เป็นต้น ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย เมื่อปี ๒๕๓๘ ได้รับรางวัล Alternative nobel จากรัฐสภาสวีเดนได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๖ (๒๕๓๗)