อาจินต์ ปัญจพรรค์

By Admin

อาจินต์ ปัญจพรรค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๐ ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับการศึกษาชั้นประถม ๑ และ ๒ จากโรงเรียนราชินี บูรณะนครปฐม ชั้นประถม ๓ ถึง มัธยม ๒ ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ชั้นมัธยม ๒-มัธยม ๖ ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ และศึกษาชั้นมัธยม ๗-๘ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่จบ เริ่มเขียนหนังสือเมื่อปี ๒๔๙๒ เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” ตีพิมพ์ในนิตยสารพิมพ์ไทยรายเดือน และจากประสบการณ์ที่ได้ไปทำงานเหมืองแร่ในภาคใต้ ทำให้ได้ผลงานทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายที่เกี่ยวกับเหมืองแร่มากมาย อาทิ ตะลุยเหมืองแร่, เสียงเรียกจากเหมืองแร่, สวัสดีเหมืองแร่, นักเลงเหมืองแร่, เดี่ยวเหมืองแร่ จากนั้นจึงตามมาด้วยเรื่องราวที่ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิต แม่น้ำยามศึก, นิสิตเถื่อน, วัยบริสุทธิ์ และ ร่ายยาวแห่งชีวิต นวนิยายที่เขียนขึ้นในยุคหลังได้แก่ เหมืองทองแดง และ เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง…

สุจิตต์ วงษ์เทศ

By Admin

สุจิตต์ วงษ์เทศ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๘๘ ที่บ้านด่าน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ เมื่อจบชั้นประถมแล้วไปเรียนต่อกรุงเทพฯ โดยเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๑-๖ ที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และต่อชั้นมัธยมศึกษา ๗ ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ แผนกวิทยาศาสตร์ แต่สอบตก จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ จึงสอบเข้าต่อคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษา ๗ ที่วัดนวลนรดิศ เคยทำงานหนังสือพิมพ์หลายแห่ง ผลงานรวมเล่มเล่มแรกเป็นกลอน เขียนร่วมกับขรรค์ชัย บุนปาน คือ นิราศ ตามด้วย กลอนลูกทุ่ง เขียนได้ทั้งกลอนและทั้งนวนิยาย ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ เรื่องสั้นชุด ขุนเดช และนวนิยายขนาดสั้น หนุ่มหน่ายคัมภีร์ รวมบทร้อยกรองชุดเสภา ได้แก่ เสภาไพร่, เสภาน้ำท่วม หาบเร่ และ เสภาเผด็จการได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เมื่อปี ๒๕๔๕ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๕ (๒๕๓๖)

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

By Admin

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เกิด ๒๗ มีนาคม ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยม-ศึกษา ๘ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลังจากนั้นไปเรียนต่อทางด้านมนุษยศาสตร์ (สาขาประวัติ-ศาสตร์และปรัชญา) ที่ St. David College Lampeter และศึกษาต่อด้านกฎหมายที่วิทยาลัย Middle temple จนได้เป็นเนติบัณฑิตเมื่อปี ๒๕๐๔ สนใจการเขียนการอ่านมาแต่เยาว์วัย บทความชิ้นแรก คือ “ภายในดินแดนพุทธจักร” ใช้นาม ส.ศิวรักษ์ ตีพิมพ์ในพุทธจักรรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขณะเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๕  จากนั้นก็เป็นนักเขียน เป็นนักคิด นักพูด และนักกิจกรรมสังคมเรื่อยมา มีผลงานพิมพ์รวมเล่มแล้วมากกว่า ๑๐๐ เล่ม ส่วนใหญ่เป็นบทความการบรรยายในที่ต่าง ๆ และสารคดีชีวประวัติ อาทิ ลายสือสยาม, ฝรั่งอ่านไทย, สมุดข้างหมอน, ตีนติดดิน, นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน), คันฉ่องส่องศาสนา เป็นต้น ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย เมื่อปี…

กรุณา กุศลาสัย

By Admin

กรุณา กุศลาสัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ที่ตำบลแควใหญ่ ปากน้ำโพ นครสวรรค์ เริ่มการศึกษาด้วยการบวชเป็นสารเณร จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดีย จนกระทั่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิศวภารติ ศานติ-นิเกตัน ของ รพินทรนาถ ฐากุร โดยได้รับทุนสนับสนุนการเล่าเรียนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรควรพินิต เริ่มงานเขียนเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ในนามปากกา “สามเณรไทยในสารนาถ” เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับประเทศไทย  และสอนภาษาสัน กฤต ฮินดี ไทย ที่อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต จากนั้นจึงไปทำงานสถานกงสุลอินเดีย และเป็นนักหนังสือ-พิมพ์ในที่สุด เคยถูกจับกุมคุมขังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักร ถูกคุมขังอยู่ ๘ ปี แต่ตลอดเวลานั้นก็ได้แปลหนังสือที่มีคุณค่าของอินเดียออกมาหลายเรื่อง อาทิ คีตาญชลี ของ รพินทรนาถ ฐากุร  พบถิ่นอินเดีย ของ ยวาหระลาล เนห์รู  ชีวประวัติของข้าพเจ้า, โลกทั้งผองพี่น้องกัน, แด่นักศึกษา ของ มหาตมา คานธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเขียนสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง…

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

By Admin

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๘๓ ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านทวน จบชั้นมัธยมศึกษา ๖ จากโรงเรียนวิสุทธิรังสี กาญจนบุรี และจบการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการเขียนโคลงตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม ๓ และเขียนอย่างจริงจังเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย หนังสือรวมกลอนเล่มแรกเป็นกลอนรักที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากคือ คำหยาด มีผลงานต่อเนื่องออกมาอีกมากมาย แต่ประสมประสานระหว่างอารมณ์และการสะท้อนภาพสังคมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผลงานส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จักกันดี เช่น เพียงความเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลซีไรต์ อาทิตย์ถึงจันทร์, ชักม้าชมเมือง, เพลงขลุ่ยผิว และ มุมมอง ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ผลงานที่เกรียวกราวเพราะเป็นการเขียนร้อยกรองที่ยิ่งใหญ่ คือเขียนถึงทุกจังหวัดของประเทศคือ เขียนแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนความเรียงที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ที่นี่ขัดข้องหนอ, บังอบายเบิกฟ้า, ฝึกฟื้นใจเมือง, มุมที่ไม่มีเหลี่ยม, ดาบที่หมกอยู่ในจีวร เป็นต้นเนาวรัตน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๒๓ และเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๖ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่…

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

By Admin

สุชาติ สวัสดิ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๘ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเมือง และโรงเรียนมัธยมศึกษาดอนเมือง จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนอินทรศึกษา ๑ ปี หลังจากนั้นจึงทำงานด้านหนังสืออย่างจริงจัง ได้ชื่อว่าเป็นบรรณาธิการชั้นเยี่ยม เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ โลกหนังสือ บานไม่รู้โรย ช่อการะเกด และหนังสือเล่มเฉพาะกิจอีกหลายเล่ม มีผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้นและบทกวี แต่ที่เขียนมากที่สุดคือบทบรรณาธิการ บทกล่าวนำ และบทนำ ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ รวมเรื่องสั้นและบทกวีชื่อ ความเงียบ รวมบทกวี ชื่อ จินตนาการ ามบรรทัด และรวมข้อเขียนตอบปัญหาทางวรรณกรรมชื่อ สิงห์สนามหลวง ชีวิตวรรณกรรมได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๙ (๒๕๔๐)